yhteystiedot

Älykkään aurinkovoimalan edut

Turvallisuutta ja optimoitua tuottoa

Älykkäässä aurinkosähköjärjestelmässä jokainen aurinkopaneeli on oma tuotantoyksikkönsä. Jokaista paneelia ohjaa virranoptimoija ja korkean hyötysuhteen omaava vaihtovirtasuuntaaja. Automaatio ohjaa tuotantoa ja voimaloiden toimintaa voidaan seurata sekä hallita etänä.

Älykkään järjestelmän seurantapalvelu ja automatiikka mahdollistavat vikatilanteiden havaitsemisen, analysoinnin ja vikaantuneen komponentin ohittamisen automaattisesti etätoimintona. Tämä  madaltaa ylläpitokustannuksia merkittävästi. Pilvipalvelu portaali tuo ennustettavuutta ja toimintavarmuutta koko voimalan elinkaaren ajan, sillä viat havaitaan ennakoidusti ja vikaantunut komponentti ei vaikuta muuhun voimalan toimintaan. 

Hyvä suunnittelu ja virranoptimoijien hyödyntämien mahdollistavat kevyemmän asennustavan. Asennus ei pääsääntöisesti vaadi läpivientejä vesikattoon. Tämä helpottaa aurinkovoimalan pitkän elinkaaren aikana katolla tehtäviä huolto- ja kunnostustöitä, sekä pelastustyöntekijöiden työskentelyä hätätilanteissa.

Järjestelmiemme suoja- ja turvaominaisuudet ylittävät kaikki Euroopan tämänhetkiset vaatimustasot. Älykäs järjestelmä takaa turvallisen työympäristön huolto- ja pelastushenkilökunnan myös hätätilanteissa. Komponenttitason suojaukset katkaisevat virran myös paneelikentältä taaten turvallisen työskentelyn myös auringon paistaessa.

Joustava suunnittelu

Joustava suunnittelu

Älykkäässä aurinkosähköjärjestelmässä jokainen aurinkopaneeli on oma tuotantoyksikkönsä jota ohjaa virranoptimoija ja korkean hyötysuhteen omaava vaihtovirtasuuntaaja. Automaatio ohjaa tuotantoa ja voimaloiden toimintaa seurataan etäältä keskitetystä. Paneelitason optimointi mahdollistaa myös virhetilanteiden havaitsemisen ennakoidusti sekä vikaantuneen komponentin automaattisen ohittamisen tuoden toimintavarmuutta samalla madaltaen ylläpitokustannuksia. Järjestelmä mahdollistaa korkeamman tuoton elinkaaren aikana, joustavamman asennuksen suunnittelun sekä kattotilan tehokkaamman hyödyntämisen sillä osittaiset varjostukset eivät vaikuta voimalan tuotantoon samoin kuin perinteisissä järjestelmissä.

Optimoinnin ansiosta asennus voidaan toteuttaa joustavasti mukaillen katon tai maaston muotoa. Älykkäässä voimalassa samaan ketjuun voidaan kytkeä eri tavoin suunnattuja aurinkopaneeleja tämän vaikuttamatta voimala tuotantoon. Järjestelmä ohjaa tuotantoa ja säilyttää tasaisen jännitteen nopeastikin vaihtuvissa sääolosuhteissa taaten parhaan tehon tuotannolle kaikissa oloissa. Virran optimoijia voidaan käyttää kaikissa yleisimmissä aurinkopaneeleissa. Virranoptimoijilla on 25 vuoden tuotetakuu.

Hyvä suunnittelu ja virranoptimoijien hyödyntämien mahdollistavat kevyemmän asennustavan joka pääsääntöisesti ei vaadi läpivientejä vesikattoon helpottaen pitkän elinkaaren aikana tehtäviä katon paikkaus- ja uusimiskorjauksia sekä pelastustyöntekijöiden työskentelyä hätätilanteissa.

Älykkään järjestelmän SafeDC™ -toiminnallisuus takaa turvallisen työskentelyn huolto- ja pelastustyöntekijöille mahdollistaen paneelikentän jännitteen katkaisun turvallisesti myös auringon paistaessa.

Tutustu älykkään aurinkovoimalan tarjoamiin etuihin tarkemmin alla olevista videoista:

Kaupalliset järjestelmät:

https://www.youtube.com/watch?v=-oe-Ma6bk-o&t=56s

Matalat ylläpitokustannukset

Matalat ylläpitokustannukset

Älykkään järjestelmän seurantapalvelu ja automatiikka mahdollistavat vikatilanteiden havaitsemisen, analysoinnin ja vikaantuneen komponentin ohittamisen automaattisesti etäältä käsin. Pilvipalvelu portaali tuo ennustettavuutta ja toimintavarmuutta koko voimalan elinkaaren ajan sillä viat havaitaan ennakoidusti ja vikaantunut komponentti ei vaikuta muuhun voimalan toimintaan. Hälytykset ja virheilmoitukset voidaan välittää taloautomaation keskitettyyn valvontaan ja integroida osaksi normaalia kiinteistöhallintaa.

Toimintavarmuus

Toimintavarmuus  

Älykäs järjestelmä, toimintavarmuutta ja ylivoimaiset turvaominaisuudet

Komponenttitason virran optimoijat mahdollistavat vikatilanteiden havaitsemisen ja ohittamisen automaattisesti. Tämä lisää turvallisuutta sekä takaa korkean toimintavarmuustason sillä yksittäisen komponentin vikatilanne ei vaikuta voimalan muiden osien tuotantoon.

Aurinkosähköjärjestelmän keräimillä on valmistusprosessien ja ilmastollisten olosuhteiden johdosta oma optimaalinen MPPT käyrä. Älykkäässä järjestelmässä jokaisen paneelin MPPT käyrää ohjataan reaaliaikaisesti optimoimaan tuotantoa paneelitasolla. Perinteisen järjestelmän ketjuun kytkettyjen keräinten heikkoutena on eri syistä johtuva yksittäisen keräimen rajoitettu tuotantoteho joka puolestaan rajoittaa koko ketjun tuotantotehoa luoden vastuksen.

Likaantuminen, osittaiset varjostukset, lehdet ja lumi

Likaantuminen ja varjostavat tekijät kuten linnunjätökset, lehdet, lumi tai katolla sijaitsevat varjostavat tekijät aiheuttavat paneeliketjujen epätasapainottomuutta johtaen heikentyneeseen tuotantoon yksittäisen komponentin tehohäviön johdosta. Virranoptimoijat mahdollistavat jokaisen yksittäisen komponentin parhaan tuotannon hyödyntämisen  tehokkaasti.

Keräinten ikääntyminen
Keräinten teho saattaa heikentyä jopa 20% 25 vuoden aikana. Moduulit ikääntyvät eri tavoin ja perinteisessä voimalassa tämä johtaa tehohäviöön sillä jokainen ketju tuottaa ns. “ heikoimman lenkin” mukaisella maksimiteholla. Virranoptimoijat mahdollistavat jokaisen yksittäisen komponentin parhaan tuotannon hyödyntämisen  tehokkaasti.

360 asteen näkymä järjestelmän toimintaan

• Komponenttitason reaaliaikainen seuranta

• Automattiset hälytykset vikatilanteista ja tarkka tieto vikaantuneen komponentin sijainnista

• Voimalan tietojen seuraaminen millä vain päätelaitteella, myös iOS ja Android

• Vikatilanteiden havaitseminen, analysointi ja korjaussuunnittelu tehdään etänä

• Elinkaaren aikana yksittäinen keräin voidaan korvata muusta kokoonpanosta poikkeavalla laitteella

• Ammoniakkia ja suolaa vastaan sertifioidut suojaukset takaavat toimintavarmuuden myös haastavissa olosuhteissa

• Turvallinen toiminta huoltohenkilökunnalle

• Turvallinen toiminta sähkömiehille

• Turvallinen toiminta pelastuslaitokselle

Järjestelmiemme suoja- ja turvaominaisuudet ylittävät kaikki Euroopan tämänhetkiset vaatimustasot taaten turvallisen toiminnan huolto- ja pelastushenkilökunnan kaikille toimijoille myös hätätilanteissa. Komponenttitason suojaukset katkaisevat virran myös paneelikentältä taaten turvallisen työskentelyn myös auringon paisteessa.

Ota yhteyttä niin kerromme kiinteistöösi soveltuvasta järjestelmästä tarkemmin.

Data & IoT

Data4

IoT toiminnallisuudet aurinkovoimaloissa mahdollistavat kaikkien voimaloiden valvonnan ja ylläpidon keskitetysti etäältä käsin. Komponenttitason seuranta ja etähallinta tuovat toimintavarmuutta ja kustannustehokkuutta voimalan pitkän elinkaaren ajalle. 

Modernit älykkäät voimalat tuottavat tarkkaa realiaikaista tietoa palvelimille ja tietoa on helppo käsitellä rajapintaamme hyödyntäen. Voimalan tietoja voidaan hyödyntää monipuolisesti kiinteistöhallinnassa, salkunhallinnassa sekä markkinointi- ja pr-viestinnässä.

Tarjoamme asiakkaillemme järjestelmäintegraatio, mainosnäyttö- sekä sovelluskehityksen palveluita konsultoinnista toteutukseen asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

Kustannussäästöt

Cost-Savings

Omaan käyttöön tuotettu aurinkosähkö on hyvätuottoinen ja matalariskinen investointi kaikkialla Suomessa. Voimalan koosta ja sijainnista riippuen tuotto vaihtelee, mutta pohjoisinta Suomea myöten ensimmäisen vuoden sijoitetun pääoman tuotto on alkaen 5-7%. Aurinkosähkön hyödyntäminen kiinteistössä madaltaa kiinteistön käyttökustannuksia. Aurinkosähkö vähentää verkosta ostettavan sähkön. Tällä säästät sähkö-, siirto-, ja verokustannuksia. Aurinkovoimalan odotettu elinkaari on yli 30 vuotta. Jos tänä aikana sähkön kokonaishinta nousee, paranee  sijoitetun pääoman tuotto. 

Aurinkovoimala sijoituksena tuo myös kerrannaisia hyötyjä. Älykkään voimalan tuotantotiedot voidaan välittää salkunhallinnasta vastaavalle toimijalle joka voi huomioida kohteen muuttuneen ostoprofiilin sähkönhankinnassa tuoden taloudellista lisähyötyä myös verkosta hankitun sähkön osalta. 

Paloturvallisuus

Screen-Shot-2017-09-06-At-18.43.39

Paloturvallisuus

Älykkään järjestelmän suoja- ja turvaominaisuudet ylittävät kaikki Eurooppalaiset vaatimukset ja takaavat turvallisen työskentelyn asentajille, huolto- ja pelastushenkilöstölle.   

Vain SafeDC ominaisuudella varustetun voimalan paneelikentän jännite pystytään laskemaan turvalliselle tasolle auringon paistaessa. Jännitteen laskeminen turvalliselle tasolle vaatii paneelikentällä paneelikohtaisen DC-erotuskytkimen. Tämä mahdollistaa paneeliketjun automaattisen erotuksen estäen jännitteen kerääntymisen kentällä.

Poiketen perinteisestä voimalasta SafeDC ominaisuus mahdollistaa pelastuslaitoksen aloittavan sammutustyön normaalin sammutussuunitelman mukaisesti ilman sähköturvallisuuden erityistä huomioimista.

Perinteisen voimalan paneelikenttä pysyy jännitteisenä auringon paistaessa. Paneelikenttä muodostaa näin takajännitteen kiinteistön sähköverkkoon vaikka vaihtovirtasuuntaaja olisi kytketty pois käytöstä tai sähköverkko olisi pois toiminnasta vaikeuttaen huolto- ja sammutustöitä.

DC-järjestelmien aiheuttamat mahdolliset valokaaret aiheuttavat paloturvallisuusriskin sekä vaaran voimalan läheisyydessä työskentelevälle henkilökunnalle.